Този сайт използва "бисквитки". Ако продължите да го разглеждате, Вие се съгласявате с тяхното използване. За повече информация, моля, натиснете тук.
Добре дошли
Обща сума: 0 лв.

Всички посочени цени са с включен ДДС.

Предлаганите стоки са употребявани, освен ако не е указано друго.
Продуктите са тествани и покриват всички критерии за качество и надеждност.
Посочените изображения са на реални продукти от конкретния модел и са само примерни.

 

 

ITR Microsoft video

 

 

 

 

Windows 10
Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН 
SHOP.ITR.BG

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ИТР България ООД предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина shop.itr.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона за регистрация клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на shop.itr.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

3. След натискане на бутона „Финализирай поръчката“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че е сключен договор.

4. ИТР България си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ИТР България уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

5. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с включен ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

6. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер ИТР България се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ИТР България не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
7. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ИТР България. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ИТР България не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ИТР България се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

9. ИТР България прилага гаранционен документ на своите клиенти със закупената стока. В документа са описани гаранционните условия на закупената от клиента стока.

Извън описаните в документа гаранционни условия се прилага Законът за електронната търговия и Законът за защита на потребителите.

 

IV. ЦЕНИ


10. Цените, посочени на сайта, включват опаковане, но НЕ и транспортиране до Клиента, освен ако няма допълнителна уговорка между ИТР България и Клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и (след регистрация) да поръчва обявените стоки на Интернет магазина shop.itr.bg.

12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
13. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ИТР България за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

14. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата shop.itr.bg.

15.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ИТР България, се задължава при ползване на услугите на страницата shop.itr.bg:

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ИТР България услуги;

• да уведомява незабавно ИТР България за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне‘), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ИТР България и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез shop.itr.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

15а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИТР БЪЛГАРИЯ ООД

 

16. ИТР България няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

17. ИТР България има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.itr.bg.

18. ИТР България има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ИТР България,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ИТР България не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.itr.bg.

18а. ИТР България след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
19. ИТР България не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ИТР България във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИТР България. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

20. ИТР България има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ИТР България, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на посочения за контакт e-mail адрес на страницата www.itr.bg. ИТР България събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ИТР България ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

22. ИТР България не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИТР България не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл. случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИТР България.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

 

23. За да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни, моля, натиснете тук.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ИТР България, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ИТР България се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ИТР България има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

25. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата shop.itr.bg на своя компютър.

26. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазинът shop.itr.bg е собственост на ИТР България ООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ИТР България, съобразно българското законодателство.